Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Corydalix.]             FLORA INDICA.                  261
foliis radicalibus caulinisque gracile petiolatis laxe biternatim pinnati-
sectis, pinnis longe petiolulatis, pinnulis late obovatis oblongisve Ipbatis,
segmentis latis, racerois oppositifoliis paucifloris .bracteatis, sepalis par-
vis, petalo postico longe calcarato, antico apics subspathulato acumi-
nate, siliquis elcmgato-liuearibus rectis torulosis.
HAB. In sylvis Himalayas temperatse orientalis interioris: Bhotan,
Griffith! Sikkim, alt. 8000 ped.!—(Fl. Jul. Aug.) (v. t?.)
Herla diflusa, rhizomate scepius elongato, prostrate, tibras crassas emittente- Jbmi
prostrati, debiles, spithameei, Folia alterna v. subverticillata, longe et gracile petio-
lata, 3-6 unc. longa, petiolo basi dilatato, pinnis subalterais longe et gracile petiolulatis,
pinnulis -^-1 unc. longis inembranaceis obovatis varie sectis rarius integerrimis.
Racemi seroper .oppositifolii, apice 2-5-flori, jedunculo foliis aquilongo. Bractea
pedieello longiorea, obovato- v. angnste elongato-caneat^ apice lacerse. Hores
pallide sordide purpnrei, angiisti, 1 poll, longL Sepala parva, oblonga, scariosa,
lacera. fetalum poaticum concavum, acnminatiun, dorso aktom, in calcar flore
longius elongatam eunrum angustum productum; appendice gracili, \ calcaris
sequante. Otwrium stylum gracilem superans. Siliqua 1-1^-polL, recta v. paullo
curva, valvis torolosis. Semina uniseriata, atra, compressa, loturidato-renifonnia,
nitida, impunctata, arillo bilobo latiusculo instructa.
In general appearance this species resembles branching specimens of the £7. longi-
fiora, Bunge, of the Altai; it has, however, a more branched prostrate stem, and has
not a bulbous root, nor the sheathing scales at the base of the petioles; it has also
much larger sepals, winged upper petals, and more slender pods. Griffith's speci-
mens are in an exceedingly unsatisfactory state, and may possibly be made np of
more than one species. Of these his n. 1752 is neither in flower nor fruit, and
n. 1152 has very young flowers and imperfect pods: the flowers are smaller than
in the Sikkim specimens, their spurs shorter, and the wing on the lateral petals
broader.
Sect. 2.—*SiUqua late elliptico-ovata v. globosa, inflate. Semina^i-
seriata.  Radix fibrosa.
4*. C* crassifojla (Boyle, El. 69); crasse coriacea, glauca, caxdd
siinplici, foliis late obbngi? reniformibusve ^-sectis pinnatisectisve, seg-
mentis cuneatis, racemo multifloro bracteato, petalis exterioribus .calcar
obtusum sequantibus.
a. crassissima; foliis caulmis sessilibus petiolatisve trilobis.—C.
crassissima, Camfass. in Jacq. Foy. Bot. 12. i* 11; Thomson in Hook,
four*. Bot. 1853, v, p. 17 ^ iv. t. $,
ft. physocarpa; foliis petiolatis pinnatisectis. — C. physocarpa,
CMbe&. in Jacq. Poy, I c. t, 12.
HAB. In Himalaya occideutali interior! et Tibetica, alt. 14-16,000
ped.: Piti, Jacquenwnt/ Kunawar, Munro! Kishtwar! Ladakl Zan-
skar!—(Fl. Jul.)(o.t?.)           -'
Rhlzoma crassum, elongatom, spithamaum et ultra, nbras simplices crassas emit-
tona. Oaulis simplex, spithanuftus vel pedalis, basi nudus, superne foliosus, apice
floriferus. Fotfa radicalia p'auca v. nullaj caulina 1-3, intcrdum solitaria, sessilia,
ktissime reniformia, 2-5 poll, lata, variegrpsse crenata et lobato, r. ^-3-secta; in.
var. ]3. petiolata, oblonga, pinnatisecta; pinnis 1-3-ju^is, oblongis obcunefttisre, varie
obtuse lobatis incisisve. Racemus 1-2-pollicans, bructcatus, simplex v. basi ramosos;
Bracit* coriacc«e, floras su]>erai)lc3 v. i'w brcvioix-s, lanceolate, obovatae, i